Photo Store Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; görsel ve işitsel veriler şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan; elektronik ortamda dijital veri aktarım yolu ile tamamen veya kısmen otomatik yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Eko Temalı Parklar Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme Amacı

Veri Kategorisi

Hukuki Sebep

Mal/hizmet satış ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

6698 sayılı KVKK m.5/1

İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Etkinlik ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi

Reklam ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

4. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.thelandoflegendsthemepark.com/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru Yolu

Başvuru Adresi

KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti

ekotemaliparklar@hs01.kep.tr

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti

kvkk@rixos.com

Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru

Kadriye Mahallesi Atatürk Cadde No: 104/1 Serik Antalya